Algemene voorwaarden – Vivant 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
Ze worden gepubliceerd op onze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 52704335. Deze algemene voorwaarden vallen onder Nederlands recht; betwistingen zullen voor het Hof van Maastricht in behandeling worden genomen.
De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lees hier de Nederlandse versie:

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Vivant Decorations B.V., zoals gedeponeerd
onder het handelsregisternummer 52704335 bij de Kamer van Koophandel Limburg.

Artikel 1. Definities
opdrachtnemer: Vivant Decorations B.V.
handelsagenten: zelfstandigen, c.q. derden die op naam en voor rekening van opdrachtnemer
overeenkomsten sluiten;
ondergeschikten: werknemers van opdrachtnemer niet zijnde handels-agenten;
opdrachtgever: degene die met Vivant Decorations B.V. een overeenkomst wenst te sluiten, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en);
afroeporder: orders met een uitdrukkelijke einddatum waarop deze dienen te zijn afgenomen.
De gebruikelijke uitvoeringstermijn is van toepassing.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van opdrachtnemer
afkomstige aanbiedingen en offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten
overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan. Haar werkzaamheden
voert opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde
voorwaarden voorzover opdrachtgever daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van
opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding
bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft
opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig
dagen na de datum van offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
2. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever terstond na het bereiken van overeenstemming omtrent
verkoop en levering aan opdrachtgever van haar producten en/of diensten, een
opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen.
Behoudens omgaand tegenbericht van opdrachtgever, dient de opdrachtbevestiging tot bewijs
van de bereikte overeenstemming c.q. totstandgekomen overeenkomst.
3. In geval van mondeling, per telefax of per internet-email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen
komt de overeenkomst pas tot stand wanneer opdrachtnemer binnen 8 dagen na de opdracht c.q.
bestelling te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt. Een overeenkomst wordt in ieder
geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk
door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze
uitvoering protesteert.
4. Het hier bepaalde geldt evenzeer in het geval sprake is van via handelsagenten of andere
tussenpersonen verstrekte opdrachten. Bevestigingen en/of toezeggingen van handelsagenten en
ondergeschikten binden opdrachtgever niet.
5. Telefonisch en per telefax of per internet-email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen worden
uitgevoerd conform de door opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie.
Uiteraard is opdrachtgever bevoegd tegenbewijs te leveren.
6. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op
producten en diensten van opdrachtnemer betrekking hebbende gegevens, zijn voor
opdrachtnemer slechts dan bindend indien opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk in de
opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, dat wil zeggen indien opdrachtnemer een
en ander slechts vrijblijvend aan marktpartijen c.q. opdrachtgever doet toekomen, kunnen die
marktpartijen c.q. kan opdrachtgever aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht
jegens opdrachtnemer ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.
Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld.
7. Aan de inhoud van brochures van opdrachtnemer kan geen enkel recht jegens opdrachtnemer
worden ontleend. Daarin opgenomen kleurstellingen, afmetingen en/of beschrijvingen zijn voor
opdrachtnemer niet bindend.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro (wettig Nederlands
betaalmiddel).
2. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de
overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. De prijzen zijn gebaseerd
op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
3. Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van
meer dan drie maanden is opdrachtnemer gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen
prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te
passen. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de
looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de
opdracht van de opdrachtgever is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de
opdrachtnemer worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een
zodanige prijsaanpassing geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Leveranties, oplevering, risico en annulering
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van
zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van
de werkzaamheden c.q. levering van het verkochte.
2. Indien in dat geval de door opdrachtnemer verlangde zekerheid niet binnen de gestelde termijn
wordt gesteld, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel
buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval opdrachtgever de in artikel 5.11 bedoelde
annuleringsvergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd zal zijn.
3. De producten zijn voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat de
producten het bedrijf van opdrachtnemer hebben verlaten. Het vervoer geschiedt voor rekening
en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verzekert nimmer de producten gedurende het
transport.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt de vestigingsplaats van
opdrachtnemer als plaats van levering.
5. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn
afgenomen staan de goederen ter beschikking van de opdrachtgever en worden deze voor zijn
rekening en risico opgeslagen.
6. Indien bij levering ter bestemming noch de opdrachtgever, noch een vertegenwoordiger zijner
of harerzijds, aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, is opdrachtnemer gerechtigd
de goederen onder zich te houden terwijl de levering wordt geacht plaats te hebben gehad. De
opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van de extra door opdrachtnemer te maken kosten in
verband met opslag en overige handelingen.
7. De opdrachtgever is verplicht de goederen te controleren bij aflevering. Indien bij de
ontvangstneming van de goederen blijkt dat de geleverde hoeveelheid 10% meer of minder is
dan de bestelde hoeveelheid, dan is de opdrachtgever verplicht de levering te aanvaarden en de
goederen in ontvangst te nemen. De opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer terstond te
berichten, waarna het verschuldigde bedrag in rekening wordt gebracht c.q. wordt gecrediteerd.
8. Opdrachtnemer is gerechtigd om de goederen door middel van deelleveranties te leveren, welke
per deelleverantie kunnen worden gefactureerd. Opdrachtnemer is gerechtigd deze
deelleveranties op te schorten indien voorgaande deelleveranties niet tijdig zijn betaald.
9. De door opdrachtnemer opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen
als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de
opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
10. Overschrijding van de leveringstijd verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding noch
geeft het opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren.
11. Annulering van de gedane bestelling c.q. gegeven opdracht door de opdrachtgever is slechts
mogelijk binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en dient schriftelijk te
geschieden. In geval van annulering is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan
de in de calculatie opgenomen prijzen van in het kader van de uitvoering van de opdracht reeds
ingekochte c.q. gebruikte materialen, vermeerderd met 40% van de totale verkoopsom als
winstderving.

Artikel 6. Betaling
1. Ook als de opdrachtgever de zaken niet op de overeengekomen datum afneemt zal een factuur
worden opgemaakt.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Verrekening zal niet zijn toegestaan.
3. Indien betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken
betalingstermijn heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per kalendermaand, berekend over de koopprijs
of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door ons te maken buitengerechtelijke kosten
komen eveneens voor rekening van de koper/opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de
Rechtbanken in Nederland.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is worden alle vorderingen van opdrachtnemer
op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Reclame
1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze opdrachtnemer per
aangetekend schrijven bereiken binnen 8 dagen na constatering van het gebrek en wanneer deze
geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die
door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van reclames door opdrachtnemer geldt
niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.
2. Opdrachtgever is gehouden geleverde zaken terstond na levering op gebreken en conformiteit te
controleren. Eventuele onvolkomenheden en/of afwijkingen in maat en kleur, welke binnen de
gebruikelijke toleranties vallen, geven geen recht tot reclame.
3. Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond geacht worden, verplicht opdrachtnemer zich
uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel tot restitutie van de berekende
koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie. Opdrachtgever is niet bevoegd om
betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel
waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is; onzorgvuldig gedrag van de wederpartij
en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij ingeschakelde personen; schending van
octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van
gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen,
ontwerpen, merken etc. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake.
2. Enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer reikt niet verder dan voorzover de door haar,
eventueel, afgesloten product- of bedrijfsschadeverzekering in voorkomend geval aanspraak op
een uitkering geeft.
3. Enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer tot betaling van schadevergoeding zal echter
nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van de beschadigde of defecte zaak. Voldoening van
de hier bedoelde schade door opdrachtnemer en/of haar assuradeur wordt aangemerkt als enige
en algehele schadevergoeding.
4. Anderen dan de opdrachtgever kunnen nimmer aanspraken tot schadevergoeding jegens
opdrachtnemer doen gelden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
indirecte en directe bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders en omzet van
opdrachtgever, winstderving, bewerkingskosten.
5. Garanties worden door opdrachtnemer niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

Artikel 9. Afroeporders
1. Indien sprake is van een afroeporder en daarbij geen termijn is overeengekomen waarbinnen de
afroep zou moeten plaatsvinden, geldt als afroeptermijn de laatste dag van de leveringstermijn
en zal daadwerkelijk uitlevering plaatsvinden binnen uiterlijk 15 werkdagen daarna.
2. Indien wel een afroeptermijn is overeengekomen en de opdrachtgever binnen die termijn niet
heeft afgeroepen, zal opdrachtnemer een schriftelijke sommatie doen uitgaan. In die sommatie
zal een additionele afroeptermijn worden gesteld van 8 werkdagen, ingaande op de datum van
de betreffende sommatie.
3. Indien ook binnen die additionele afroeptermijn geen afroep heeft plaatsgevonden, heeft
opdrachtnemer de keuze tussen het alsdan uitleveren van de order of het voor rekening en risico
van opdrachtgever opslaan van de bestelde zaken.

Artikel 10. Intellectuele Eigendom
1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van
weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de
producten berusten bij opdrachtnemer.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en
modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al
dan niet octrooieerbare technische en/of commerciele know how, methoden en concepten.
3. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen
begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals
bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer.
4. In geval van overtreding van het in artikel 9 bepaalde verbeurt opdrachtgever een boete van
€ 5.000,– voor iedere overtreding en voor iedere dag, dat een overtreding duurt, een gedeelte
van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die opdrachtnemer geldend
kan maken.

Artikel 11. Overmacht
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft
kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen
verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan
grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
2. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten
met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor de duur van de overmacht,
hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot
schadevergoeding aan de opdrachtgever verplicht te zijn. Opdrachtgever kan opdrachtnemer
schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom tot op het moment van
volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens
opdrachtnemer verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de
opdrachtgever, inclusief de verplichting tot betaling van renten en kosten in het geval de
factuurbedragen te laat zijn voldaan.
2. Dit eigendomsvoorbehoud blijft van kracht op alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zolang
enige opeisbare vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever openstaat. Zolang de eigendom
van de geleverde zaken niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet monteren,
in- of aanbouwen, gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander
recht daarop verlenen.
3. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft opdrachtnemer het recht om
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer
rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op
schadevergoeding.
4. Voorzover op de door opdrachtnemer geleverde zaken geen eigendomsvoorbehoud als bedoeld
in het vorige lid rust, draagt zij deze zaken aan de opdrachtgever over onder gelijktijdige
vestiging ten behoeve van de opdrachtnemer van een stil pandrecht tot zekerheid van de
volledige voldoening van al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is of zal
worden.
5. Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende
goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer
reeds nu voor dat geval, onherroepelijke volmacht en verschaft hij opdrachtnemer alle
noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en
zal opdrachtnemer aan opdrachtgever of voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de
aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

Artikel 13. Nietige bepalingen
1. Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn, laat dit de geldigheid van
de overige bepalingen onverlet.
2. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een
bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Geschillen
1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is Nederlands
recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan
de terzake bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.
3. De daadwerkelijke kosten als gevolg van een juridische procedure worden gedragen door de
partij die de opdrachtnemer ten onrechte in rechte betrekt.

Meer weten? Neem contact met ons op

Pin It on Pinterest

Share This